نام تجاری سدیم هیدروکسید

به این ترتیب زمان فعالیت حیاتی سود پرک به دستورالعمل های ایمنی فعالیت حیاتی سود پرک دقت نمایید. بنابراین می بایست در نگهداری و ذخیره آن توجه شود که به دور از آب و رطوبت باشد. جاذب رطوبت است و چنانچه در تماس حیاتی هوا باشد می تواند رطوبت هوا را جذب کند و دانه های آن به هم بچسبد. افراد اصلی گلوکوم نباید در معرض رطوبت و یا غبار سدیم هیدروکسید قرارگیرند زیرا که آن فشار دیده را بالا .می برد . موقعیت مستعد کننده : اشخاص حساس بیماری های تنفسی ، چشمی و پوستی گذشته ، ممکن است نسبت به سدیم هیدروکسید با تر باشند . تماس هم زمان اصلی مواد شیمیایی تحریک کننده و خورنده دیگر ، ممکن هست اثرات سمی هیدروکسید سدیم راتشدید نماید . تماس چشمی : تماس چشمی حساس گرانولهای هیدروکسید سدیم یا محلولهای غلیظ می تواند پروتئين های چشم را هیدرولیز کرده ، سبب ساز سوختگی شدید و آسیب چشمی گردد . نکته اصلی قابل ذکر اینست که کمبود سوختگی واضح و قابل رویت در دهن وجود سوختگی مری را رد نمی‌کند . بدون شک از شیشه پیرکس به کارگیری کنید و ظرف را در یک سطل یخ فرو ببرید تا گرما را پایین بیاورید. هر شخصی که از محصولات حاوی این ماده به کار گیری می نماید می تواند در معرض خطر قرار گیرد. به جهت نمونه این صابون های زینتی مضاعف خوشگل که جنس پیج اینستاگرام شیدخت (shidokhtsoap) که یک صابون سازی خانگی است پایه های گلیسیرینه و صابونی دارند که به جهت لطافت پوست بسیار مفید هستند، در آن از همین ماده استعمال شده است. پوست : جدا سرعت بالا تماس پوستی حیاتی است . اقدامات کمکهای نخستین در صورت تماس محلول سود سوزآور اهمیت پوست شامل شستشوی محل تماس اصلی حجم متعددی آب است. هیدروکسید فلزهای واسطه به طور معمول نامحلول میباشند و به همین می توان از واکنش آن ها مهم کاستیک سودا به خواسته ایجاد رسوب فلزات واسطه استفاده کرد. چشم : سریعا چشم ها را برای 15دقیقه شتشو بدهید درحالیکه پلکها را به بالامیبرید . برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از سدیم هیدروکسید ساختار ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.