هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی سازنده بایستی با دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید کلیدی توجه به موضوعاتی چون ارتقاء قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که به جهت افزایش شتاب و اقتدار ماشین آیتم به کار گیری قرار می گیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این گزینه یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت دشوار و مستمند به علم منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک خودرو پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که نصب همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه مهم طراحی و ایجاد این قطعه مهم دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می گردند و پروسهی انجام همین حادثه اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر هست و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.