پتاسیم سولفات چیست؟

همین ماده در اصل به فرم رسوبات معدنی وجود دارااست و از معادن طبیعی بدست می آید و به خاطر هزینه اندک و میزان پتاسیم زیاد، بالاترین به کار گیری را در میان کود پتاسیم دارد. تقریباً 1.5 میلیون تن سولفات پتاسیم در سال 1985 ایجاد شد، به طور معمول اهمیت واکنش کلرید پتاسیم با اسید سولفوریک، شبیه پروسه مانهایم به جهت ایجاد سولفات سدیم تولید می گردد. سولفات پتاسیم که سولفات پتاس (SOP) ، آرکانیت یا این که پتاس باستان از گوگرد هم نامیده می شود ، یک مخلوط غیر آلی با فرمول K2SO4 ، یک ماده جامد محلول در آب سفید است.فاقد سدیم کلرید و فلزات سنگین و نیتروژن بوده و کودی ایده ال برای خاک های شادی می باشد.این ماده ، هم پتاسیم و نیز گوگرد موذد نیاز گیاهان را تأمین میکند. درضمن با گوگرد نیز هم می باشد که ماده مورد نیاز گیاهان است. پتاسیم حاضر در این ماده نظیر دیگر کودها خصوصیت یکسانی دارد، ولی همین ترکیب اهمیت سولفات پتاسیم ازبکستان گوگرد نیز هست. در باطن همین محصولات ، آنها ممکن می باشد هدف ها متمایز مثل محافظت ، تثبیت و همچنین تقویت مواد معدنی را داشته باشند. جهت گزینش مقدار دقیق مصرف کود سولفات پتاسیم مسلما اساسی متخصص کشاورزی مشورت نمائید انجام آزمایش خاک هم برای تخمین مقدار کود آیتم نیاز و همینطور مقدار فقدان عنصرها در خاک سفارش می شود. سولفات پتاسیم مضاعف خوردنده می باشد پس باید توجه داشته پس از تماس کالا کلیدی تجهیزات فلزی، صد رد صد آن هارا با آب بشویید تا به وسایل کار زخم نرسد. 5/0 میلیلیتر از عصارة مربوطه اساسی دو میلیلیتر آبمقطر و یک میلیلیتر محلول فنل 5 % ادغام شد؛ بعد از آن به هر لوله پنج میلیلیتر سولفوریک اسید غلیظ بهآرامی بیش تر و پس از 30 دقیقه مقدار جذب نمونهها حساس دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 485 نانومتر خوانده شد. مسمومیت حاد پتاسیم پس از بلع نادر است، زیرا استفراغ معمولا حادثه می افتد و دفع آن توسط کلیه سرعت بالا است. پتاسیم اهمیت ارتقا ضخامت دیواره های سلولی بیرونی، سبب ارتقاء مقاومت گیاه در برابر برخی بیماری ها و سبب تحریک پرورش ساقه های قدرتمند گیاه می شود. K2SO4 فاقد کلرید میباشد که می تواند به جهت برخی محصولات مضر باشد. سولفات پتاسیم به جهت این محصولات ترجیح داده می شود، که شامل تنباکو و بعضی میوه ها و سبزیجات است. وجود کود سولفات پتاسیم در پسته، مقاومت آن را تقویت کرده و میزان مرغوب بودن این گیاه را به رخ چشمگیری ارتقاء می دهد.