طراحی برج مسکونی لاکچری – پیمان کیانی

پروسه رو به رشد جمعیت مملکت در یکسری دهه اخیر مشکلاتی در زمینه مسکن به وجود آورد که از آن به عنـوان بحـران مسکن یاد می شود.از طرف دیگر، ضرورت اعتنا به امر صرفه جویی بخصوص صرفه جویی در مصـرف انـرژی هـای فسـیلی سبب شده که طراحی اقلیمی به یکی از مباحث حیاتی تبدیل شود.براساس آمار موجود افـزایش مصـرف انـرژی در ایـران بیش از 5 برابر مصرف جهانی است.بناهای مسکونی حیاتی کاربری غیر برهه زمانی بیش از یک سوم انرژی مرز و بوم را مصرف می کنند. همچنین ، راپاپورت خانه را به تیتر یک ارگان تعریف‌و‌تمجید می نماید و خیر یک سازه، که همین ارگان برای مقاصـد بسـیار پیچیـده ای بـه وجود آمده است. حتی در آن دوران که منزل به جهت بشر اول به تیتر سرپناه مطرح بود مضمون‌ عملکرد تنها در فایـده صـرف یـا فضای عملکردی محض خلا صه نمی شد. مقدار شدت زمین‌لرزه در پی برج می بایست مورد تحلیل قرار گیرد تا زمین لرزه شدید سبب تخریب پی برج نشود. این بخش ها شامل زمین بازی و باشگاه و یا فروشگاههای تجاری و استخر و محیط های اینچنینی هست که به طور معمول دارای اعتنا به مساخت بالای زیربنای برج باغ ها و جمعیت نسبتا بالا به خاطر تعداد طبقات فراوان پیش بینی می شوند گرچه از اصول طراحی برج باغ به شمار نمی پروسه و در صورت نبود همین موردها خدشه ای به طراحی برج باغ وارد نیست. بدین ترتیب بررسی ویژگیهای آن در معماری سنتی و مدرن، مبـانی طراحـی مسکن مطلوب، عملکردها، تجهیزات و استانداردهای مسکن از گزاره عامل ها دارای و مسائل اضطراری اسـت کـه در ایـن تحقیـق به آن پرداخته می شود. طراحی لابی مختص و شیک در طراحی برج مسکونی در عشق مندی اشخاص به جهت خرید واحدهای برج امری اصلی است. طراحی درون لابی یه یک غار خیس و تمیز شباهت دارد که از ویژگی معماری بروتالیست بهره برده است. مهمترین مو ضوعی که در رابطه مهم مسکن بایستی گزینه دقت قرار گیرد ، انسان است انسان به تبـع طبیعـت ثلاثـه خـویش (متشکل از بدن، نفس و روح) نیازهای سه گانه ای هم دارد. یکـی از نکـات واجب و مضاعف حساس آن است که مسکن می بایست محل و فضای مهیا آورنده آرامـش، آسـایش و سـکینه بـرای طراحی برج تقطیر سـاکن خـویش باشد. نیاز بـه منزل به آن ترازو با میباشد که انسان ها از او‌لین لحظه های آشنایی اصلی خویشتن و اهمیت محیط، بـه سـاختنش مبـادرت ورزیـده اند و همین فرمان تا آن اندازه برایشان پرمعنی، انتخاب کننده و کلیدی بوده که اجرایش را خویش به عهده گرفته. برای کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از برج مسکونی آرال 8 ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.